image image Policy

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ครั้งที่ 3/2560


          ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ครั้งที่ 3/2560 วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สก.ทร.1 กรมสวัสดิการทหารเรือ

มติที่ประชุม
1. นโยบายในการกำหนดนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันซีเกมส์ นอกจากผลการคัดตัวทั้งสามรอบแล้ว จะใช้ข้อมูลด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่นความขยันในการฝึกซ้อม พัฒนาการที่มีผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ฯลฯ
2. ให้ ผช.เลขาธิการ ตรวจสอบความจำเป็นที่นักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับซีเกมส์ต้องเข้าร่วมแข่งขันหัวหินรีกัตต้าหรือไม่
3. กำหนดประชุมสามัญประจำปีใน 18 เม.ย.60
4. ให้มอบเรือใบอ๊อบตี้มิส และซูเปอร์ มด ที่ชำรุดให้แก่ชมรมที่ต้องการโดยชมรมจะต้องรับผิดชอบ คชจ.ในการซ่อมทำและขนส่งเอง

ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox