image image Policy

นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย


          วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  พลเรือเอก ไกรสร   จันทร์สุวานิชย์   นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ  และ พลเรือเอก ธานี   ผุดผาด  เลขาธิการฯ  เข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่ พลเรือเอก สุรวุฒิ   มหารมณ์     ที่ปรึกษาคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox