image image Policy

ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก ไกรสร   จันทร์สุวานิชย์   นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ
เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม สก.ทร. ๑ (ชั้น ๓)
กรมสวัสดิการทหารเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร   ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox