image image Policy

แนะนำการแล่นใบเบื้องต้น


พ.จ.อ.สุธี พูนพัฒน์ หน.ครูฝึก แนะนำการแล่นใบเบื้องต้นในห้องเรียนให้ผู้เข้ารัยการอบรมได้เรียนรู้การแล่นใบ  โดยการใช้ simulater ฝึกสอนบนบกก่อนลงทำการแล่นใบจริงในทะเลผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox