image image Policy

กำหนดการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐  
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร 
ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ฯ  
                                                                                                                           โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                    ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙
                      เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
             ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
                            และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑
                            ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖
       ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑
                                                                                                                                          ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

                          สำหรับรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                 สามารถตรวจสอบได้ที่ www.yrat.or.th/images/meeting60.pdf
ผู้บันทึก user9

Contents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox