image image Policy

สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

YACHT RACING ASSOCIATION OF THAILAND UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING

ความเป็นมา


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 โดยมี พลเรือเอกศิริ กระจ่างเนตร เป็นนายกสมาคม คนแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเป็นครั้งแรก ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 16 ณ นครเมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่การแข่งขันกีฬาเรือใบครั้งสำคัญคือ การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2510 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยในครั้งนั้นประเทศไทยได้รับเหรียญทอง อันเป็นเหรียญเกียรติยศของชาวไทยทั้งชาติจากฝีพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ทั้งสองพระองค์ทรงเข้าร่วมการ แข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ทรงทำคะแนนในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค ได้เป็นที่หนึ่งเสมอกัน จึงทรงครองเหรียญทองร่วมกัน โดยมีนักกีฬาชาวพม่าและสิงคโปร์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงตามลำดับ
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ได้ส่งทีมนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมแข่งขันระหว่างประเทศเสมอมา ตั้งแต่กีฬาแหลมทอง กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิค และจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศในประเทศ อีกด้วย

วัตถุประสงค์


1. ส่งเสริม พัฒนากีฬาเรือใบให้แพร่หลายและมีมาตรฐานตามสากล
2. เพื่อดูแล และส่งเสริมให้มีการแข่งขันเรือใบในระดับต่างๆ ขึ้นภายในประเทศ
3. เพื่อจัดหานักกีฬาเรือใบเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศในนามประเทศไทย
4. เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมกับองค์กรเรือใบระหว่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของนักกีฬาเรือใบ


Contents of this div appear in fancybox