image image Policy

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเรือใบ รายการซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการแข่งขันกีฬาเรือใบ รายการซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย

2 เหรียญทอง    6 เหรียญเงิน   4 เหรียญทองแดง  รวม 12 เหรียญ  จาก 12  ประเภท
2  เหรียญทอง
Women's Team Racing Laser Radial
น.ส.กัณพันธุ์  ปชาติกปัญญา
น.ส.กมลชนก  กล้าหาญ
น.ส.วณิชชา   โฉมทองดี
Women's International 420 (U19)
น.ส.สุธิดา   พูนพัฒน์     นายเรือ
น.ส.กัญญาพร   เบื้องบน     ลูกเรือ


6  เหรียญเงิน
Mixed Team Racing Optimist 
ด.ช.พันวา   บุนนาค
ด.ญ.ปาลิกา  พูนพัฒน์
ด.ช.ศรัณวงค์   พูนพัฒน์
ด.ญ.อินทิรา   ภารพิบูลย์
ด.ช.เจตวีร์   ยงยืนนาน
Men's International 420 (U19) 
นาย สุธน   แย้มพินิจ    นายเรือ
นาย นพพร   บุญเชิด    ลูกเรือ
Men's International 470 
าย นาวี   ธรรมสุนทร   นายเรือ
นาย ณัฐ   บุตรมารศรี    ลูกเรือ
Men's Laser Standard
นาย กีระติ   บัวลง
Boy's Optimist (U16)
ด.ช.พันวา   บุนนาค
Girl's Optimist (U16)
ด.ญ.ปาลิกา   พูนพัฒน์

4  เหรียญทองแดง
Men's Team Racing Laser Standard
นาย กีระติ   บัวลง
นาย ชูศิษฏ์   ปัญจมาลา
นาย จารุพงศ์   มีอยู่สามเสน
Women's International 470
น.ส.นริสรา   สัตตะ    นายเรือ
น.ส.นิชาภา   ไหวไว    ลูกเรือ
Men's Laser Radial
นาย อภิวัฒน์   ศรีงาม
Women's Laser Radial
น.ส.กัณพันธุ์   ปชาติกปัญญา


ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox