image image Policy

ขอเชิญประชุมใหญ่ ประจำปี 2559


          ด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการ      ประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ ชั้น ๒ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ฯ  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

                   ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                   ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

                   ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙  และแผนการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๐

                   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙

                   ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๐

                   ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ


เอกสารการประชุมใหญ่ ประจำปี 2559

ประกอบด้วย
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
- รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox