image image Policy

เปิดรับสมัคร อบรมแล่นใบ เบื้องต้น


ด้วย สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดรับสมัคร อบรมแล่นใบ เบื้องต้น จำนวน ๒ หลักสูตร  คือ  หลักสูตรเยาวชน  อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๗ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  และ หลักสูตรบุคคลทั่วไป  อบรมตั้งแต่ ๒๕ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ที่  สำนักงานสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา    อำเภอ    สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.     หลักสูตรเยาวชน ต้องมีอายุระหว่าง ๘ ปี ถึง ๑๔ ปี  หลักสูตรบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป  เป็นผู้มีมารยาทดี  สุขภาพ พลานามัยแข็งแรง   ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการแล่นใบ เช่น โรคลมชัก ลมบ้าหมู หรือ สายตาสั้นมาก

๒.   ไม่ติดสารเสพติด

๓.    ต้องว่ายน้ำได้ระยะ ๕๐ เมตร  ในเวลา ๒ นาที

๔.    สำหรับเยาวชน ควรมีผลการเรียนระดับปานกลางขี้นไป

หลักฐานในการสมัคร

๑.     สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

๒.   รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

๓.    สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (หลักสูตรเยาวชน)

๔.    ค่าสมัคร จำนวน ๒,๙๐๐ บาท สำหรับหลักสูตรเยาวชน และ จำนวน ๒,๙๐๐ บาท สำหรับหลักสูตรบุคคลทั่วไป

                        กำหนดเปิดรับสมัคร

๑.       หลักสูตรเยาวชน รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐   ที่ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา  ถนนเลียบชายทะเล  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และทดสอบว่ายน้ำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

๒.     หลักสูตรบุคคลทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และทดสอบว่ายน้ำวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ โทรศัพท์        ๐ ๒๔๗๒ ๐๘๕๒  หรือ สำนักงาน สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ส่วนแยกสัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา โทรศัพท์  ๐ ๓๘๔๓ ๘๕๙๔,๕  หรือ โทรศัพท์กองทัพเรือ หมายเลข ๗๕๐๙๓ ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทาง Internet www.yrat.or.th

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox