image image Policy

พิธีมอบรางวัลพระราชทาน การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2015


พิธีมอบรางวัลพระราชทาน  การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2015

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการ พระราชทานรางวัล และพิธีปิดการแข่งขันเรือใบ รายการ หัวหินรีกัตต้า ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 1730
ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox