image image Policy

การพิจารณาการสิ้นสมาชิกภาพของสโมสรและชมรมสมาชิก


เรียน   สโมสรเรือใบ/ชมรมเรือใบ ....................       

                   ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๓  สมาชิกภาพและสิทธิข้อ ๑๓  การพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ “ ๑๓.๓.๕  ไม่เข้ารวมกิจกรรม  ของสมาคม ฯ  (การประชุมใหญ่ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ)   เป็นระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน ” ตั้งแต่  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘   ถึงปัจจุบัน  มีสโมสรสมาชิก ชมรมเรือใบ  ที่มิได้เข้าร่วมกิจกรรม         ตามข้อ  ๑๓.๓.๕ ดังนี้

สโมสรเรือใบวายุ  

สโมสรเรือใบจังหวัดระยอง

ชมรมเรือใบเกาะหมาก

ชมรมเรือใบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรมเรือใบสามร้อยยอด

ชมรมเรือใบปลาทูสัตหีบ

                    สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ   กำหนดจัดการประชุมสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐  ในเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  โดย   จะเรียนเชิญ ประธาน/ เลขาฯ หรือผู้แทนสโมสร, ชมรมสมาชิก  เข้าร่วมประชุมฯ  สำหรับกำหนดวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอน นั้น  จะแจ้งและส่งเอกสารเชิญอย่างเป็นทางการต่อไป  ในการนี้ หากสโมสร,ชมรมสมาชิก ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าร่วมประชุม ฯ  ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ จำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาการสิ้นสมาชิกภาพของสโมสรและชมรมสมาชิก  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox