image image Policy

สรุปมติที่ประชุม 13 ก.ย.59


สรุปมติที่ประชุม 13 ก.ย.59

1. ให้ยกเลิกการส่งแข่งขันรายการ Hobie Asian Championship ใน ต.ค. 59

2. ให้บรรจุตารางการแข่งขันประจำปี ( ยกเว้นข้อ 1)  ลงในตารางการปฏิบัติประจำปีเพื่อชี้แจงในที่ประชุมสมาชิกสมาคมที่กำหนดจัดขึ้นใน ม.ค. 59

3.เห็นชอบให้เสนอแผนงาน/โครงการในการขอรับการสนับสนุน งป.ของชมรมเรือใบบังคับวิทยุและสมาคมเรือใบไคท์บอร์ดไปยัง กกท.ในวงเงิน 787,752 บาท และ 13,611,955 บาทตามลำดับ

4. ให้ สนง.สัตหีบ เสนอรายงานสรุปประเภทและจำนวนเรือที่รุจำหน่ายแล้ว และรายการที่หน่วยงานหรือบุคคลขอรับการสนับสนุนจากสมาคมในที่ประชุมครั้งต่อไป

5. ให้แจ้ง นขต.ทร.และสมาชิกสมาคมในการขอรับการสนับสนุนเรือใบที่รุจำหน่ายเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆ

6. ให้มีหนังสือและลงเวปไซด์ชี้แจงสโมสรที่ขาดการประชุมและขาดการติดต่อจำนวน 6 สโมสรว่าจะถูกตัดออกจากความเป็นสมาชิก หากประธานไม่มาแสดงตัวในการประชุมในเดือน ม.ค. 60

7.ให้กรรมการคัดเลือกนักกีฬาซีเกมส์ นำผลการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนชี้แจงที่ประชุมทุกครั้ง

8. ให้บรรจุตารางการคัดตัวซีเกมส์ลงในตารางการปฏิบัติประจำปีด้วย

9. ให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ,นักกายภาพบำบัด , โค๊ช , ผู้ฝึกสอน และ จนท.ที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงานพร้อมแนวทางการเตรียมนักกีฬาเรือใบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการประชุมครั้งต่อไป

10. ให้ หน.สนง.สัตหีบ ประสานสมาคมเรือใบเกาหลีในความเป็นไปได้ในการนำนักกีฬาเรือใบที่ผ่านการคัดตัวไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลี ในประมาณ เม.ย.60 ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกับการแข่งขัน optimist worldที่จะแข่งขันที่ประเทศไทย

11. ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันคัดตัวซีเกมส์ชี้แจงข้อกำหนด และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครในการคัดตัวซีเกมส์ให้ชัดเจนและทั่วถึง

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox