image image Policy

ไทยคว้า Qualified เรือใบไป โอลิมปิค 2016"


ไทยคว้า  Qualified เรือใบไป โอลิมปิค 2016

Laser standard  Top  ได้ที่2 เหรียญเงิน และผ่านการคอลิไฟได้ที่นั่งไปแข่งโอลิมปิก
Laser radial Bam ได้ที่1 เหรียญทอง คอลลิไฟผ่านแน่นอนแล้ว


ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox