image image Policy

การรับสมัครอบรมแล่นใบเบื้องต้น


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดอบรมแล่นใบ เบื้องต้น จำนวน ๒ หลักสูตร  คือ  หลักสูตรเยาวชน  อบรมตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒ เมษายน ๒๕๕๙ หลักสูตรบุคคลทั่วไป  อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒ เมษายน ๒๕๕๙  และ หลักสูตรขั้นสูง (ADVANCE COURSE) ระหว่างวันที่ ๓ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  ณ  สำนักงานสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ  สัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.     หลักสูตรเยาวชน ต้องมีอายุระหว่าง ๘ ปี ถึง ๑๔ ปี  

๒.    เป็นผู้มีมารยาทดี และมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการแล่นใบ เช่น โรคลมชัก ลมบ้าหมู หรือ สายตาสั้นมาก

๓.    ไม่ติดสารเสพติด

๔.    ต้องว่ายน้ำได้ระยะ ๕๐ เมตร  ในเวลา ๒ นาที

หลักฐานในการสมัคร

๑.     สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

๒.    รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓.    สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (เฉพาะเยาวชน)

๔.     ค่าสมัคร สำหรับหลักสูตรเยาวชน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และ สำหรับหลักสูตรบุคคลทั่วไป  จำนวน ๑,๘๐๐ บาท 

                   กำหนดเปิดรับสมัคร

๑.       หลักสูตรเยาวชน รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา  ถนนเลียบชายทะเล  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และทดสอบว่ายน้ำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  (ในการสมัครให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น)

๒.      หลักสูตรบุคคลทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และทดสอบว่ายน้ำวันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

                   หลักสูตรขั้นสูง (ADVANCE COURSE)

                   ๑.  รับสมัครทั้งผู้เข้ารับการอบรม เยาวชน (OPTIMIST) และ บุคคลทั่วไป (LASER)

                   ๒.  จะต้องผ่านการอบรมแล่นใบเบื้องต้นจาก สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ หรือ จาก สมาชิกสโมสรของ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

                   ๓.  สมัครโดยตรงที่ สำนักงานสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ สัตหีบ  ตั้งแต่ ๒๗ มีนาคม ถึง๒ เมษายน ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ โทรศัพท์          ๐ ๒๔๗๒ ๐๘๕๒  โทรศัพท์กองทัพเรือ ๕๕๔๕๕ หรือ สำนักงาน สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ สัตหีบ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา โทรศัพท์  ๐ ๓๘๔๓ ๘๕๙๔  หรือ โทรศัพท์กองทัพเรือ หมายเลข ๗๕๐๙๓  มือถือ ๐๘๖ ๘๑๖ ๔๑๖๑  ในเวลาราชการ 

ผู้บันทึก adminContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox