image image Policy

ประกาศรับสมัครอบรมแล่นใบเบื้องต้น 2019


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปฺิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในกีฬาเรือใบ 2 หลักสูตร 
 1. หลักสูตรเยาวชน เปิดรับสมัครจำนวน 75 ที่นั่ง 
 2. หลักศุตรบุคคลทั่วไป เปิดรับสมัครจำนวน 30 ที่นั่ง  
หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครครบตามจำนวนก่อนถึงวันที่ระบุ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร
ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox