image image Policy

การจัดอบรมผู้ตัดสินเรือใบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมผู้ตัดสินเรือใบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 62 ณ โรงแรม seaparadise อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน โดยมี พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ สัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

ผู้บันทึกContents of this div appear in fancyboxContents of this div appear in fancybox